FM CONSULTING

FM

CONSULTING
www.fmconsulting.sk
Podľa §26 zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný na svoje náklady zabezpečiť v rozsahu určenom všeobecne záväznými právnymi predpismi pracovnú zdravotnú službu. Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa najmä :
 • zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
 • dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov,
 • podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom,
 • poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom, najmä pri
  • plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest,
  • technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie,
  • ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany,
 • zúčastňuje sa
  • na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
  • na opatreniach pracovnej rehabilitácie,
  • na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík,
  • na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov,
 • školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
 • spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie,
 • dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou.
FM consulting, spol. s r.o. je držiteľom oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby zo dňa 21.9.2006